اطلاعات تماس با مطب

کلینیک تریتا شنبه۱۱صبح

شماره تماس کلینیک تریتا: ۰۲۱۴۷۲۴۱۰۰۰

کلینیک محب یک شنبه ۱ظهر

شماره تماس کلینیک محب :‌۰۲۱۸۵۵۵۵

کلینیک بقیه الله شنبه و سه شنبه۱ظهر

شماره تماس کلینیک بقیه الله: ۰۲۱۸۱۲۶۰۰۰۳